Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń

Świadczenia z zakresu świadczeń rodzinnych oraz dodatków do świadczeń rodzinnych

Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada , od 1 lipca wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez system EMPATIA, EPUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz bankowość internetową,
od 1 sierpnia wnioski można składać w wersji papierowej w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W okresie od 1 września do 31 października należy dostarczyć ze szkoły zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – dotyczy dzieci ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych i tych, które mają ukończone 18 lat – informacja musi być potwierdzona na zaświadczeniu wydanym ze szkoły.
W przypadku świadczeń rodzinnych wniosek musi być złożony najpóźniej do 30 listopada, aby świadczenia mogły być przyznane od listopada.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych następuje na wniosek osoby ubiegającej się na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2020 poz. 111 ze zm). Wniosek składa się w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania a nie zameldowania. W przypadku osób zamieszkałych na terenie Gmina Nowa Sól wniosek składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól ul Moniuszki 3, 67-100 Niwa Sól pokój nr 3.
Organem właściwym jest Wójt Gminy Nowa Sól.


 Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje osobą:
1) do ukończenia 18 roku życia lub
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o      umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 764,00 zł,
Zasiłek rodzinny przysługuje w wysokości:
- 95,00 zł do 5 roku życia dziecka
- 124,00 zł od 5 do 18 roku życia dziecka
- 135,00 zł powyżej 18 roku życia dziecka
Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku.

 

 Dodatki do zasiłku rodzinnego

Przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego.
Wyodrębniamy dodatki z tytułu:
- urodzenia dziecka (jednorazowy) w wysokości 1000 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400 zł miesięcznie
- samotnego wychowywania dziecka w wysokości 193 zł lub 273 zł miesięcznie
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 95 zł miesięcznie na trzecie i każde kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 90 zł miesięcznie do 5 roku życia dziecka oraz 110 zł miesięcznie powyżej 5 roku życia dziecka
- rozpoczęcia roku szkolnego (jednorazowy) w wysokości 100 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – na dojazd w wysokości 69 zł i na zamieszkanie w wysokości 113 zł.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.
Przysługuje w wysokości 1000,00 zł (jednorazowo).