Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przemoc w rodzinie

PRZEMOC W RODZINIE

 

Niemal każdy z nas słyszał o zjawisku przemocy w rodzinie. Pomimo tego wciąż jest to temat tabu. Przemoc w rodzinie nazywana jest także przemocą domową, a dla wielu osób to, co dzieje się w zaciszu „czterech ścian” domu pozostaje „prywatną sprawą”. Często ofiary takiej przemocy znoszą ją latami, nie mówią o niej innym, nie zwierzają się, a zapytane o nią zaprzeczają. Najczęstszymi przyczynami ukrywania przemocy domowej przez osoby nią dotknięte jest strach oraz wstyd. Ofiary boją się zemsty oraz wstydzą się przyznać otoczeniu (rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom). Osoby stosujące przemoc w rodzinie często manipulują ofiarą, starają się ją odseparować od osób jej bliskich, „zawładnąć” jej psychiką, uzależnić od siebie pod każdym względem, także materialnym.

Jeśli Ty lub twoje dzieci doświadczacie przemocy domowej na początek zastanów się czy masz wokół siebie osoby życzliwe – może to być sąsiadka, przyjaciółka, siostra, brat, rodzice. Porozmawiaj z kimś o swoich problemach – być może właśnie ta osoba jest w stanie Ci pomóc. Pamiętaj że musi to być osoba, którą darzysz zaufaniem. Jeśli nie znasz takiej osoby, czujesz się samotnie o pomoc możesz zwrócić się do instytucji państwowych, ponieważ przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym prawnie.

 

 „USTAWA ANTYPRZEMOCOWA”

DOTYCZĄCA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 

W dniu 30 listopada 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, potocznie zwana „ustawą antyprzemocową”, której celem jest ochrona ofiar przemocy domowej.

    Ustawa antyprzemocowa wprowadza do polskiego systemu prawnego możliwość natychmiastowego izolowania sprawców przemocy domowej od ofiar w sytuacji, w której przemoc zagraża życiu lub zdrowiu osób, wobec których jest stosowana.

    Izolacja nastąpi w wyniku nadanych Policji i Żandarmerii Wojskowej uprawnień do wydania sprawcy przemocy nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

    Nakaz lub zakaz będzie wydawany wobec osoby która swoim zachowaniem, polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników.

    Każde zgłoszenie możliwości stosowania przemocy poprzedza przesłuchanie ofiary i ewentualnych świadków. (Fałszywe zeznania są przestępstwem z art.233 k.k., za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności).

    Nakaz lub zakaz mogą być wydawane łączenie, na okres 14 dni z natychmiastową wykonalnością. Na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres. Złożenie wniosku musi nastąpić w Zgodnie z nowymi przepisami Policja i Żandarmeria Wojskowa są zobowiązane do systematycznej kontroli czy sprawca przemocy stosuje się do wydanego nakazu lub/i zakazu.

    Osoba, wobec której wydano nakaz lub zakaz będzie miała prawo do zabrania swoich rzeczy osobistych oraz potrzebnych do wykonywania pracy.

    W sytuacji nieprzestrzegania przez sprawcę przemocy nałożonych sankcji, w celu wyegzekwowania nałożonego zobowiązania Policja i Żandarmeria Wojskowa mogą zastosować środki przymusu.

    Za nieprzestrzeganie wydanego zobowiązania sprawca przemocy narażony jest na karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny wydanych w przyspieszonym trybie postępowań przeprowadzanych na podstawie Kodeksu wykroczeń.

    Na mocy Ustawy antyprzemocowej osoba doznająca przemocy, która złoży do Sądu wniosek w sprawie o zobowiązanie sprawcy do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zbliżania się do tych miejsc może skorzystać z ustawowego zwolnienia z kosztów sądowych.

    Podstawa prawna: Ustwa z dnia 30 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy – Kodeks postępownia cywilnego oraz niektórych ustaw ( Dz.U. z 2020r. poz.956)