Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Komu pomóc

Komu pomóc

 

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

 •     ubóstwa,
 •     sieroctwa,
 •     bezdomności,
 •     bezrobocia,
 •     niepełnosprawności,
 •     długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 •     przemocy w rodzinie,
 •     potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 •     potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 •     bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy,ochrone uzupełniająca lub zezwolenie na pobyt  czasowy  udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r., o cudzoziemcach,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 •     alkoholizmu lub narkomanii,
 •     zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 •     klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wyżej wymienionej okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 776 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 600 zł (art. 8 ustawy o pomocy społecznej). Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy spoecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).