Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Interdyscyplinarny

Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Nowa Sól jest:

    Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713),

    Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz.1876)

    Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218),

    Uchwała Nr V/20/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 stycznia 2019 r. W sprawie ,,Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019-2024"

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie to grupa specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu.

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego mają na celu:

    zatrzymanie przemocy w rodzinie,

    inicjowanie interwencji wobec sprawcy przemocy,

    zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnym członkom rodziny,

    przywrócenie godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie,

    zaplanowanie działań w dalszej perspektywie, aby zmniejszyć szkody wynikających z doświadczania przemocy,

    zmianę sytuacji prawnej – działania prawne podejmowane są przez klienta i instytucje.

Zespół może powołać grupę roboczą- zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną. W skład grupy roboczej mogą wchodzić: pracownicy socjalni, dzielnicowi, specjaliści ds. terapii uzależnień, psycholodzy, pedagodzy, kuratorzy sądowi.

Zadaniem grup roboczych jest:

    opracowanie i realizacja planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy,

    monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

    dokumentowanie podejmowanych działań oraz ich efektów.

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych realizowane są w ramach obowiązków służbowych i zawodowych. Dokumentacja pracy zespołu i grup roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim. Wymienione działania prowadzone są w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”.

 

 Zespół Interdyscyplinarny - kontakt

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Sól

Jolanta Stawecka

Tel. 68 888 60 90

Tel. 517 633 319

Lokalizacja: Nowa Sól ul. Moniuszki 3 pok.1

e-mail: j.stawecka@opsnowasol.pl
e-mail zi@opsnowasol.pl

Z-ca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Sól

Ewelina Kowalczyk

Tel. 68 888 60 92

Tel. 517 633 319

Lokalizacja: Nowa Sól ul. Moniuszki 3  pok. nr 1

e-mail: kierownik@opsnowasol.pl