Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Domy Pomocy Społecznej

Domy pomocy społecznej

 

W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania można ubiegać się o umieszczenie w domu pomocy społecznej, tj. w placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę.

Placówki te, w zależności od kategorii osób, dla których są przeznaczone dzielą się na domy dla:

    osób w podeszłym wieku

    osób przewlekle somatycznie chorych

    osób przewlekle psychicznie chorych

    dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

    dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

    osób niepełnosprawnych fizycznie

Od dnia 01.01.2005r. domy pomocy społecznej dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży stają się ośrodkami wsparcia.

Domy pomocy społecznej zapewniają całodobową opiekę oraz zaspakajają niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny według następujących zasad:

    mieszkaniec domu ponosi koszt w wysokości nie większej niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu

    małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:

        w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (kryterium wynosi 701 zł, a więc dochód musiałby być wyższy niż 2103 zł), jednak kwota dochodu pozostającą po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium

        w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, (kryterium na osobę w rodzinie wynosi 528 zł, a więc dochód na osobę musiałby być wyższy niż 1584 zł) z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (nie może być więc niższa niż 1584 zł)

    gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

W szczególnych okolicznościach osoby zobowiązane do wnoszenia opłaty można zwolnić z tego obowiązku całkowicie lub cześciowo