Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól.

Data publikacji strony internetowej: 2009-01-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:
2022-03-23.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest 
Agnieszka Tomczak, adres poczty elektronicznej poczta@opsnowasol.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 683561690.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Organ nadzorujący:

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól

Adres: ul. Moniuszki 3

67-100 Nowa Sól

E-mail: kierownik@opsnowasol.pl

Telefon: 68 8886092

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  • E-mail: kierownik@opsnowasol.pl

  • Telefon: 68 8886092

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól  położony jest przy ulicy Moniuszki 3.

Do wejścia do budynku prowadzą schody, brak windy.

Na parterze oraz I piętrze znajdują pomieszczenia biurowe do obsługi klientów. 

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W pobliżu Ośrodka Pomocy Społecznej, znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.