Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dokumenty

Dokumenty

Stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

 •     dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 •     skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);
 •     dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
 •     decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,emerytury pomostowej,nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,uposażenia w stanie spoczynku,renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
 •     orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności   do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
 •     orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 •     zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 •     zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 •     zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach   nieskładkowych;
 •     dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,emerytury pomostowej,nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,uposażenia w stanie spoczynku,renty strukturalnej oraz renty socjlanej;
 •   decyzcji o przyznaniu uprawnień kombatanckich, zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich lub legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej;
 •     zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 •     zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole podstawowej,szkole podandpodstawowej lub szkole wyższej;
 •     decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
 •     decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
 •     zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
 •      dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
 •     dowodu opłcenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą:
 •     zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
 •     zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8;
 •     zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12;
 •     decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
 •     oświadczenia o stanie majątkowym.