Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc w zakresie dożywiania

Pomoc w zakresie dozywiania

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych, starych, chorych i niepełnosprawnych.

Wsparciem dla gminy w tym zakresie jest uchwała Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program wspiera finansowo gminy w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafia do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających przesłanki do otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej w tym nie przekraczenie podwyższonego kryterium dochodowego do 150% uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania powyższej pomocy wynosi:

    w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 1051,50 zł.

    w przypadku rodziny - dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 150 % kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 792 zł.