Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Strona główna

Aktualności

AKTUALNOŚCI, strona 5:

Wspieraj Seniora

Utworzono dnia 22.02.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól kontynuuje realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” na rok 2021.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej i lekarstw.

Pracownicy OPS będą działać na terenie całej gminy Nowa Sól, posiadają legitymację pracownika socjalnego lub odpowiedni imienny identyfikatory w celu okazania się.

Mieszkańcy, którzy znają osoby potrzebujące powinny zgłosić je na infolinię 22 505 11 11 lub do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 68-888-60-90

 

czytaj dalej... na temat: Wspieraj Seniora

Koperta życia

Utworzono dnia 01.01.2021

Apel na mroźne dni

Utworzono dnia 15.01.2021
Apel na mroźne dni Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól apeluje do mieszkańców naszej gminy o szczególną wrażliwość na osoby bezdomne, starsze, niepełnosprawne, samotne i wymagające wsparcia. Znaczne spadki temperatur mogą być dla nich dużym zagrożeniem. W...
czytaj dalej... na temat: Apel na mroźne dni

Program Czyste-Powietrze

Utworzono dnia 07.01.2021
Osoba fizyczna która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa...
czytaj dalej... na temat: Program Czyste-Powietrze

INFORMACJA

Utworzono dnia 22.12.2020

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINA NOWA SÓL INFORMUJE, ŻE DNIA 24 GRUDNIA 2020 ROKU BĘDZIE NIECZYNNY.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA

Życzenia Świąteczne

Utworzono dnia 22.12.2020

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – edycja 2021

Utworzono dnia 22.12.2020

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – edycja 2021

W związku z zamiarem złożenia wniosku na środki finansowe na realizację  rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”, Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól uprzejmie prosi osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie o  kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól ul. Moniuszki 3

W Programie mogą wziąć udział:

 1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
 2. osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 dziecko niepełnosprawne wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Udział w Programie jest bezpłatny.

 Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Program, będzie realizowany od stycznia 2021 r. do końca grudnia 2021 roku.

Zakres pomocy może obejmować np.:

 1. wyjście, powrót oraz/lub dojazdy w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 2. wyjście, powrót oraz/lub dojazdy na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 3. pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu;
 4. asystowanie w załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów)
 5. towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie leków,
 6. podtrzymywanie uczestniczenia osoby niepełnosprawnej w życiu rodzinnym (w tym inspirowanie jej do współpracy z członkami rodziny)
 7. wspomaganie kształtowania właściwych relacji osoby niepełnosprawnej z innymi,
  w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego, nawiązanie kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 8. korzystanie z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi pod numerem (68)356-16-90 (68) 888-60-90 lub informację drogą emailową na adres: poczta@opsnowasol.pl w terminie do 28.12.2020 r.

czytaj dalej... na temat: PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – edycja 2021

Plakat Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2021

Utworzono dnia 23.04.2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

Utworzono dnia 22.12.2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

    Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól informuje o zamiarze złożenia wniosku na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w wykonywaniu obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

OPS zamierza realizować świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Informuję ponadto, iż istnieje również możliwość świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki. Usługo te będą realizowane przez powiat.

Opiekunowie będą mieli do wykorzystania 240 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz 20 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki.

Osoba niepełnosprawna lub członek rodziny/opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym ma możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Członkowie rodzin oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych zainteresowani realizacją usług opieki wytchnieniowej proszeni są o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól pod numerem telefonów (68)356-16-90, (68) 888-60-90  lub drogą elektroniczną na adres: poczta@opsnowasol.pl w terminie do dnia 28 grudnia 2020 roku.

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

Spokojne Święta dla Seniora

Utworzono dnia 15.12.2020

ZAŁĄCZNIKI: