Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Strona główna

Aktualności

AKTUALNOŚCI, strona 3:

24 grudnia 2021 OPS będzie nieczynny

Utworzono dnia 22.12.2021

Już w najbliższy piątek, tj. 24.12.2021r, nie załatwisz spraw w naszym Ośrodku Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól. Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Nowa Sól, dzień 24.12.2021 będzie dniem wolnym w zamian za święto przypadające w sobotę tj. za 25.12.2021. Za...

czytaj dalej... na temat: 24 grudnia 2021 OPS będzie nieczynny

Program "Z BABĄ - przeciw przemocy"

Utworzono dnia 29.11.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól przystąpił do programu grantowego „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny” w ramach umowy partnerskiej z Lubuskim Stowarzyszeniem na rzecz Kobiet BABA. Celem umowy jet wspólna realizacja Projektu „Z BABĄ – przeciw przemocy”. W ramach projektu udzielona zostanie pomoc prawna i psychologiczna osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie. Projekt także przewiduje przeszkolenie i superwizję pracowników socjalnych. Zarówno szkolenie, jak i superwizja wzmocnią kompetencje i skuteczność instytucji samorządowej w pracy na rzecz mieszkańców - ofiar przemocy w rodzinie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 781-724-468

czytaj dalej... na temat: Program "Z BABĄ - przeciw przemocy"

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Utworzono dnia 19.11.2021

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól pragnie przekazać wszystkim Pracownikom Pomocy Społecznej
serdeczne życzenia i wyrazy uznania  za wysiłek
i zaangażowanie w wypełnianiu tak ważnej roli społecznej
na rzecz drugiego człowieka.
To dzięki Waszej specjalistycznej wiedzy,
umiejętnościom i zaangażowaniu,
osoby i rodziny korzystające z różnych form pomocy 
znajdują w sobie siłę i energię,
która pozwala im pokonywać życiowe trudności.


W „ Dniu Pracownika Socjalnego”
życzę Państwu wytrwałości w radzeniu sobie z trudnościami,
satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku
względem drugiego człowieka,
ciągłego rozwoju, sukcesów zawodowych
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

czytaj dalej... na temat: Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Informacja

Utworzono dnia 18.10.2021

Kolonoskopia dla osób pracujących, mieszkających lub uczących się w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim,
finansowanego ze Środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie
2020, którego celem jest wczesna diagnostyka nowotworu jelita grubego oraz uświadomienie Lubuszanom konieczności wykonywania regularnych badań profilaktycznych. W ramach projektu mieszkańcy wymienionych powyżej powiatów mogą bezpłatnie wykonać badanie kolonoskopowe. Realizatorem badań jest Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Gorze sp. z.o.o.

Wszelkie szczegóły dotyczące rejestracji na badania znajdują się na plakacie oraz
w ulotce.

Należy pamiętać, że każdego roku w Polsce diagnozuje się około 18 000 zachorowań na nowotwór złośliwy jelita. Jest to trzeci co do częstości występowania nowotwór złośliwy, na który zapadają mężczyźni, i drugi na który chorują kobiety. Od kilku lat zachorowalność i umieralność na raka jelita grubego u obu płci wzrasta. Wczesna wykrywalność nowotworów jelita grubego ma kluczowe znaczenie dla skuteczności terapii.

Badajmy się na przekór rakowi!

czytaj dalej... na temat: Informacja

Informacja- Konkurs Grantowy

Utworzono dnia 18.10.2021

Konkurs Grantowy
Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Gmina Nowa Sól ogłasza nabór wniosków w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”
Cel projektu - wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.


Termin naboru: wnioski należy składać w Ośroku Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól do dnia:
25 października 2021 r. w godzinach: poniedziałek- piątek w godzinach 7:00-15:00


Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:
a) dziecko zamieszkuje miejscowość w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
b) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej,
c) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
a) sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi lub tablet i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria
i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,
b)    ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,
c) usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym
w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.
Informacje dodatkowe:
informacje szczegółowe można uzyskać na stronie
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr,
zgodnie z zapisami umowy komputery są udostępniane w ramach umowy użyczenia na 2 lata,
program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych,
lista gospodarstw PGR w Gminie Nowa Sól znajduje się w załączniku nr 10
dokumenty należy składać kompletne łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz nieobligatoryjnym poświadczeniem potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych PPGR.

Załącznik Nr 8 – OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO –
oświadczenie opiekuna prawnego
Załącznik Nr 9 – OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ
oświadczenie ucznia
Załącznik Nr 10 –LISTA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWEJ GOSPODARKI ROLNEJ
ZE WSKAZANIEM MIEJSCOWOŚCI ICH DZIAŁANIA (DO WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OŚWIADCZEŃ I KWALIFIKACJI WNIOSKODAWCÓW)
Lista gospodarstw PGR
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - druk
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Informacji o Programie można uzyskać w OPS Gmina Nowa Sól

czytaj dalej... na temat: Informacja- Konkurs Grantowy

Informacja dotycząca programu " Opieka wytchnieniowa" edycja 2022

Utworzono dnia 15.10.2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól, przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Nowa Sól na potrzeby przystąpienia do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa „-edycja 2022


Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art.12 ust.1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U z 2020r. Poz.1787)
Program adresowany jest członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi:
    a. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
    b. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
    • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi. Program ma także zapewniać:
1) w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;
2) w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.


W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu.


Członkowie rodzin oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych zainteresowani realizacją usług opieki wytchnieniowej proszeni są o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól pod numerem telefonów (68)356-16-90, (68) 888-60-90  lub drogą elektroniczną na adres:www.opsnowasol.pl  w terminie do dnia 20 października 2021 roku

Więcej informacji uzyskacie Państwo :

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

czytaj dalej... na temat: Informacja dotycząca programu " Opieka wytchnieniowa" edycja 2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022

Utworzono dnia 15.10.2021

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – edycja 2022


W związku z zamiarem złożenia wniosku na środki finansowe na realizację  rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól uprzejmie prosi osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie o  kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól ul. Moniuszki 3

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art.12 ust.1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U z 2020r. poz.1787)
Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych :
1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
a) o stopniu znacznym lub
b) o stopniu umiarkowanym, lub
c) traktowane na równi do wymienionych w lit.a i b zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U z 2021 . poz.573 )
Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.
Program ma również na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach np. na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków zdrowia, kultury, pomoc w zakupach i załatwianiu spraw urzędowych.
W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu.
Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi pod numerem (68)356-16-90 (68) 888-60-90 lub informację drogą emailową na adres: poczta@opsnowasol.pl w terminie do 20.10.2021 r

Więcej informacji uzyskacie Państwo :
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

czytaj dalej... na temat: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022

Dożywianie dzieci w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu”

Utworzono dnia 30.08.2021

Rodzice - opiekunowie prawni zainteresowani dożywianiem dzieci w formie obiadów w przedszkolu i szkole od 1 września 2021r. w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" mogą składać wnioski w Ośrodku Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól ul. Moniuszki 3.
 

 

czytaj dalej... na temat: Dożywianie dzieci w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu”

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi (Moduł IV)

Utworzono dnia 05.08.2021

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi (Moduł IV)

Zdjęcie wózka inwalidzkiego
Organizatorem programu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez objęcie wsparciem samorządów powiatowych i gminnych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.

Wsparcie finansowe proponowanych przez samorządy działań może dotyczyć między innymi:
1. Świadczenia pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych albo rodziny osoby z niepełnosprawnością.
2. Transportu.
3. Dostarczania osobom niepełnosprawnym leków, produktów żywnościowych oraz innych artykułów pierwszej potrzeby.
4. Organizacji opieki domowej.
5. Zakupu środków ochrony (jak płyny do dezynfekcji, przyłbice, odzież ochronna).
6. Zakupu do placówek dla osób z niepełnosprawnością wyposażenia po wystąpieniu choroby, tj. np. pościeli, ubrań.
7. Zakupu sprzętu i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach (np. utworzenie odrębnych stołówek).
8. Utrzymania mieszkania chronionego przeznaczonego na „przejściowe” w okresie stanu epidemii dla osób niepełnosprawnych lub rodziny/opiekunów osoby niepełnosprawnej w związku z nałożoną kwarantanną (np. koszty utrzymania lokalu, zakupu środków ochrony, artykułów żywnościowych).
9. Zakupu paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych.
10. Organizowania aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych.

 Osoby zainteresowane wsparciem prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól pod numerem telefonu 68 888-60-90 kom:  517-633-319  osobą do kontaktu jest Pani Alicja Ganecka.

czytaj dalej... na temat: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi (Moduł IV)

INFORMACJA

Utworzono dnia 21.06.2021

ZAŁĄCZNIKI: